Home Privacy
Privacyverklaring Afdrukken E-mail

Privacyverklaring SportOptimaal


SportOptimaal houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze Privacyverklaring maakt SportOptimaal duidelijk op welke wijze zij daar invulling aan geeft.


Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

SportOptimaal verzamelt en beheert alleen die persoonsgegevens die in het kader van activiteiten van SportOptimaal noodzakelijk zijn.

In bijzondere gevallen, en alleen wanneer daarvoor toestemming is verleend door betrokkene en/of zijn ouders/voogd, gebruikt SportOptimaal persoonsgegevens, waaronder foto's, voor verslagen van door SportOptimaal georganiseerde activiteiten.

Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.


De persoonsgegevens

SportOptimaal heeft maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

De persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt gedurende het lidmaatschap van SportOptimaal. Na beeindiging van het lidmaatschap worden, zodra is vastgesteld dat betrokkene aan zijn verplichtingen heeft voldaan, de persoonsgegevens verwijderd uit de administratie van SportOptimaal.

Eenmaal gegeven toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens op de website van SportOptimaal kan op ieder moment middels een schriftelijk verzoek worden ingetrokken.

De persoonsgegevens kunnen op ieder moment middels een schriftelijk verzoek worden gewijzigd.

Het lid heeft het recht over het gebruik van zijn persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


De website

De website wordt gebruikt voor het geven van informatie over de activiteiten van SportOptimaal. Er zijn geen aanmeldformulieren of dergelijken aanwezig, noch worden er gegevens bijgehouden omtrent uw bezoek aan de website. De website is daarom ook niet voorzien van een https protocol.


Cookies

SportOptimaal maakt geen gebruik van "cookies". Een zogenaamde cookieverklaring is dan ook niet aan de orde.

De eigenaar van SportOptimaal is bevoegd de persoonsgegevens van haar leden te beheren. De eigenaar van SportOptimaal is tot geheimhouding verplicht.


 

 
Kamer van Koophandel 30266505. IBAN: "NL 48 RABO 0125478585" t.n.v. SportOptimaal, Doorn.